22:02 29/05/2024
Hệ thống quản lý chất lượng

Công ty đang áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo ISO 9001:2012 vào sản xuất và dịch vụ bảo trì, thi công, giám sát công trình.

Việc giám sát chất lượng được thực hiện bởi Ban giám sát chất lượng do trực tiếp Giám đốc quản lý.

Hàng năm, công ty tổ chức định kỳ các khoá huấn luyện thi tay nghề để nâng cao tay nghề cho công nhân, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để củng cố và cập nhật kiến thức chuyên môn cho công nhân.Giáo dục công nhân luôn nâng cao ý thức trong việc chấp hành tốt quy trình, quy phạm.

Mỗi một công nhân là một kiểm tra viên, tự chịu trách nhiệm trên sản phẩm do mình tham gia thực hiện. Đây là yếu tố cơ bản để giữ vững được thương hiệu DMEC.

Tin liên quan